• 5
О biznesie
Oferta Firmy Jak rozpocząć biznes

Warunki kontraktu

Warunki umowy dystrybutora Vision International People Group

Jeżeli Dystrybutor nie przestrzega jednego z niżej wymienionych warunków, podaje nieprawidłowe dane osobie wymienione na pierwszej stronie Umowy, wobec Dystrybutora będą niezwłocznie zastosowane sankcje, łącznie z jednostronnym rozwiązaniem Umowy z Firmą bez jakichkolwiek rekompensat.

„Vision Holdings Limited" (zwany dalej Firmą bądź Vision) jest stowarzyszeniem dystrybutorów, działającym według zasad marketingu bezpośredniego. Metodą tą rozpowszechnia produkty takie jak: preparaty, dodatki żywnościowe, kosmetyki, ubrania oraz inne towary lub usługi, o których decyzję o włączeniu do oferty Firma może podjąć w dowolnym czasie.

1. Umowę może zawrzeć osoba: pełnoletnia, zdolna do czynności prawnych oraz spełniająca warunki stawiane wobec Dystrybutora, określone przez Firmę w „Przewodniku Dystrybutora".

2. Każdy nowy Dystrybutor zobowiązuje się do podpisania tylko jednej umowy z Firmą oraz do potwierdzenia braku zaangażowania w innej sferze działalności komercyjnej Firmy, z wyjątkiem wypadków, kiedy jest to jednoznacznie określone w „Przewodniku Dystrybutora" i omówione z Firmą lub jej przedstawicielstwami.

3. Po podpisaniu niniejszej umowy Dystrybutor zostaje niezależnym dostawcą towarów i usług do konsumenta. Zadaniem Dystrybutora jest rozpowszechnianie produktów „Vision" - poprzez indywidualne poszukiwania klientów. Dystrybutor ma prawo poszukiwać nowych Dystrybutorów i zobowiązuje się wyszkolić i przygotować ich w celu działania w charakterze Dystrybutora Vision.

4. Aby zostać Dystrybutorem Vision nie są potrzebne żadne inwestycje. Należy jedynie nabyć Zestaw Startowy, którego skład jest ustalany przez Firmę. Skład zestawu może być zmieniany.

5. Dystrybutor może otrzymać wynagrodzenie zgodnie z Planem Marketingowym, który przewiduje dodatkowe prowizje z tytułu działalności Dystrybutora i jego grupy. Skala prowizyjna jest szczegółowo opisana w „Przewodniku Dystrybutora" i Planie marketingowym, które w oparciu o decyzję Firmy mogą być zmienione. W kontaktach z potencjalnymi nowymi Dystrybutorami zabrania się gwarantowania możliwego zarobku i przedstawienia w sposób mylący zarobku, produktu lub Planu marketingowego.

6. Jeżeli Dystrybutor nie spełni określonych przez Vision warunków miesięcznego zamówienia i zakresu rozpowszechniania wśród odbiorców końcowych, nie jest on uprawniony do żądania wypłaty prowizji za dany miesiąc. Poza tym, Dystrybutor traci uprawnienie do kierowania swoją grupą Dystrybutorów, jeżeli nie spełnia warunków rozpowszechniania produktów wśród odbiorców końcowych w ciągu kolejnych 4 (czterech) miesięcy. Dystrybutor, który w ciągu kolejnych 4 (czterech) miesięcy nie dokona zakupu produktów, zachowa swojego sponsora, jednak w piątym miesiącu grupa należąca do Dystrybutora, zostanie przydzielona wyżej stojącemu aktywnemu sponsorowi, bez względu na to, że później działalność może zostać odnowiona. Jest to tzw. „degradacja". Jeżeli w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po degradacji Dystrybutor nie dokona żadnego zakupu, jego Umowa zostanie rozwiązana.

7. Zadaniem Dystrybutora jest rozpowszechnianie produktów w drodze poszukiwania odbiorców końcowych. Dlatego Dystrybutor powinien rozprowadzić większą część nabytego towaru przed złożeniem w Firmie lub jej przedstawicielstwie kolejnego zamówienia. Firma oświadcza, że nabycie towaru wyłącznie w celu otrzymania prowizji jest kategorycznie zabronione i zaprzecza zasadom Planu marketingowego oraz przepisom prawnym, ponieważ stwarza możliwość otrzymania niezasłużonej prowizji.

8. Jeżeli Dystrybutor ma zadłużenie w stosunku do Firmy, zaległa suma potrącona zostaje z przysługującej mu prowizji. Poza tym, odebranie zamówionego w przedstawicielstwach Firmy, lecz nieopłaconego towaru skutkuje automatycznym rozwiązaniem Umowy natychmiast po otrzymaniu przez Firmę tej informacji. Należna Dystrybutorowi prowizja zostanie wypłacona przez Vision niezwłocznie po jej wyliczeniu i pomniejszeniu o aktualne zadłużenie.

9. Dystrybutor zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniał produktów Vision za pośrednictwem sieci handlowych (w sklepach, kioskach, hurtowniach, itp.), nieprzewidzianych przez Firmę i jej Plan marketingowy, co jest szczegółowo opisane w „Przewodniku Dystrybutora".

10. Firma gwarantuje Dystrybutorom i odbiorcom końcowym wysoką jakość rozpowszechnianego towaru. W związku z tym zwrot towaru może być dokonany przez Dystrybutorów zgodnie z warunkami ustawy o ochronie praw konsumentów wyłącznie po uzyskaniu zgody Firmy. Dystrybutor ponosi odpowiedzialność osobistą za możliwe koszty i straty, dotyczące prowadzonej przez niego działalności, gdyż jest to działalność niezależna. Firma nie ponosi odpowiedzialności za takiego rodzaju działalność.

11. Dystrybutor zobowiązuje się rozszerzać sieć Dystrybutorów, którymi się opiekuje, zapewnić szkolenie pozyskanych przez siebie nowych Dystrybutorów oraz przedstawiać im najlepsze możliwości prezentacji oraz dostarczenia towaru do odbiorcy końcowego. W związku z powyższym Dystrybutor zobowiązuje się do utrzymywania stałych kontaktów z nowymi Dystrybutorami ze swojej grupy, w celu zapewnienia im szkoleń i udzielania pomocy w rozwijaniu ich działalności komercyjnej. Dystrybutor oświadcza, że zapoznał się z przepisami, dotyczącymi doboru nowych Dystrybutorów, podanymi w „Przewodniku Dystrybutora" i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12. Dystrybutor nie jest uprawniony do wykorzystywania nazw, znaków i innych symboli należących do Vision, bez jej pisemnego zezwolenia. Poza tym, nie może on reklamować wyrobów lub metod komercyjnych Vision bez odpowiedniego pisemnego zezwolenia. Dystrybutor zobowiązuje się informować o wyrobach i Planie marketingowym Vision, ściśle według danych, podanych w sporządzonej i rozpowszechnianej przez Firmę dokumentacji.

13. Dystrybutor zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji poufnej, dotyczącej Firmy, włączając tajemnice handlowe Vision oraz do podjęcia wszelkich kroków w celu wstrzymania rozpowszechnienia informacji, zagrażającej reputacji Firmy.

14. Firma i Dystrybutor mogą jednostronnie rozwiązać Umowę informując o tym drugą stronę drogą specjalnego zawiadomienia. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z inicjatywy Dystrybutora, będzie on zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Firmy, wynikających z Umowy i dotyczących Planu marketingowego. Traci On uprawnienie do poszukiwania nowych Dystrybutorów i do pobierania prowizji. Grupa Dystrybutora zostaje przydzielona jego sponsorowi, co jest nieodwołalne. Dystrybutor, który rozwiązał Umowę lub z którym umowa została rozwiązana z inicjatywy Firmy, może podpisać nową Umowę po upływie roku od dnia rozwiązania umowy poprzedniej. Zabrania się rozwiązania umowy w celu zmiany sponsora. Za datę rozwiązania Umowy jest uważany dzień, w którym Firma podjęła w tej sprawie odpowiednią decyzję.

15. Po rozwiązaniu Umowy nadal są ważne zobowiązania wobec Firmy, podjęte przez Dystrybutora, dotyczące wyrobów, dostarczanych przez Firmę lub jej przedstawicielstwa, zgodnie z warunkami, podanymi w pp. 16-18.

16. Jeżeli Dystrybutor informuje o swoim zamiarze rozwiązania Umowy w terminie wcześniejszym niż 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia wymienionej Umowy, Dystrybutorowi przysługuje uprawnienie do zwrotu zakupionego towaru i żądania zwrotu kwot, zapłaconych Firmie lub jej przedstawicielstwom. Termin zwrotu wynosi 14 (czternaście) dni od dnia, w którym przedłożono stosowne oświadczenie. Kwota wypłaty pomniejszona jest o:

  • sumy, które podlegają opłacie bądź już zostały opłacone za towar dostarczony odbiorcy końcowemu i przez niego opłacony;
  • wartość zamówień towarów już dostarczonych do Dystrybutora oraz niezwróconych przez niego lub odebranych przez osoby nieposiadające do tego odpowiednich uprawnień, nadanych przez Vision;
  • wartość towarów zamówionych i zwróconych, jednak uszkodzonych z winy Dystrybutora lub równowartość wyrobów zniszczonych.

17. W wypadku, jeżeli Dystrybutor informuje o swoim zamiarze rozwiązania Umowy w terminie późniejszym, niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia jej podpisania, kwestia zwrotu towaru nabytego w Firmie lub w jej przedstawicielstwach jest rozstrzygana według uznania Firmy odrębnie dla każdego przypadku. Jednak w tym przypadku nie przewiduje się 100% zwrotu należności.

18. Jeżeli Umowę rozwiąże Vision, Firma lub jej przedstawicielstwa mogą przyjąć od Dystrybutora sprzedane przez Firmę wyroby, za cenę oraz według ustalonych przez Firmę warunków.

19. Niniejsza Umowa jest ważna w ciągu 1 (jednego) roku od momentu jej rejestracji w Firmie. Po upływie terminu ważności Umowy zostaje ona przedłużona na taki sam okres, pozostawiając, takie same warunki i zobowiązania Dystrybutora, jakie zostały określone w p. 4 niniejszej Umowy o ile jedna ze stron nie oświadczy o swoim zamiarze rozwiązania Umowy, czyniąc to w terminie nie późniejszym niż miesiąc przed upływem tego okresu.

20. Dystrybutor uznaje, że prowadzona przez niego działalność jest w pełni niezależna. Poszukuje on swoich klientów i prezentuje im swoje wyroby jako Dystrybutor niezależny, nie naruszając w ten sposób obowiązujących ustaw. Celem niniejszej Umowy nie jest zawarcie stosunków partnerskich w ramach stowarzyszenia bądź zgromadzenia lub ustanowienie stosunku „pracodawca-pracownik" pomiędzy Dystrybutorem i jego sponsorem, bądź też między członkami jego grupy i/lub Firmą i jej przedstawicielstwami. Dystrybutor nie jest uprawniony do podjęcia zobowiązań i/lub prowadzenia negocjacji w imieniu Vision lub do narzucenia Firmie lub jej przedstawicielstwom jakiejkolwiek formy odpowiedzialności.

21. Dystrybutor ponosi całkowitą odpowiedzialność za koszty niezbędne do zarządzania jego działalnością komercyjną, jak również za zobowiązania podatkowe i socjalne. Firma jak również jej przedstawicielstwa w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przestrzeganie przez Dystrybutora obowiązujących ustaw podatkowych, za prawidłowo prowadzoną rachunkowość, płacenie podatków od prowizji i innych należności jakie otrzymuje Dystrybutor.

22. Dystrybutor potwierdza, że otrzymał „Przewodnik Dystrybutora". Zasady komercyjne, podane w „Przewodniku", mogą być ustanawiane przez Firmę na nowo, uwzględniając konieczność ekonomiczną lub komercyjną. Obowiązkiem Dystrybutora jest śledzenie aktualizacji i wszelkich zmian tych zasad, metod i procedur, ustalonych przez Firmę.

23. Dystrybutor potwierdza, że zapoznał się z Planem marketingowym i że jest mu znana zasada działania tego planu. Dystrybutor potwierdza również, że nie został zachęcony przez kogokolwiek do otrzymania jakichkolwiek korzyści z działalności w Vision bez dołożenia odpowiednich starań i oświadcza, że pragnąc zostać Dystrybutorem, nie kieruje się nadzieją łatwego zarobku. Jest świadomy, że jego sukces jest zależny od posiadanych przez niego umiejętności i dołożonych starań, jak również, że nie otrzyma żadnych wynagrodzeń, poza przewidzianymi w Planie marketingowym, który w oparciu o decyzję Vision może być aktualizowany i zmieniany.

24. Dystrybutor jest świadomy i zgadza się z tym, że Firma może zmieniać termin ważności i warunki Umowy, jak również zasady komercyjne i Plan marketingowy. O zaistniałych obowiązujących zmianach Dystrybutor zostanie poinformowany pisemnie. Dystrybutor będzie działał zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Zaistniałe zmiany są drukowane w specjalnym biuletynie, albo w dostępnym dla wszystkich czasopiśmie w postaci ogłoszenia lub ulotką informacyjną załączoną do opakowania wyrobów. Wszelkie zmiany są ważne po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich ogłoszenia przez Firmę. Zmiany mogą również zostać podane do wiadomości Dystrybutorów za pośrednictwem przedstawicielstwa Firmy.

25. Uprawnienia i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, jak również swój status Dystrybutora można przekazać, po uzyskaniu pisemnej zgody Firmy, wyłącznie jednemu ze swoich krewnych, pod warunkiem, że w chwili przekazania osoba ta nie jest Dystrybutorem Firmy.

26. Dystrybutor powinien działać zgodnie z ustawami, obowiązującymi w kraju, w którym prowadzi swoją działalność. Dystrybutor zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania norm prawnych, socjalnych, podatkowych obowiązujących dla rodzaju prowadzonej przez niego działalności. Poza tym, w okresie ważności niniejszej Umowy Dystrybutor zobowiązuje się, że nie będzie trudnił się działalnością konkurencyjną do prowadzonej przez niego działalności z Vision, przewidzianą niniejszą Umową, a mianowicie - że nie będzie reklamował i rozpowszechniał towarów konkurujących z towarami Vision, jak również nie będzie działał jako dystrybutor innych firm, prowadzących swoją działalność w oparciu o metodę rozpowszechniania produktu w marketingu wielopoziomowym i metodę sprzedaży bezpośredniej. Dystrybutor nie może prowadzić nielegalnej działalności komercyjnej. Naruszenie wymienionych w niniejszym ustępie zobowiązań stanowi bezwarunkową podstawę do rozwiązania Umowy z inicjatywy Firmy.

27. Dystrybutor zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad, dotyczących otwartości i sumienności:

  • opisywanie produktów w sposób adekwatny do danych faktycznych;
  • precyzyjne przedstawienie warunków nabycia towaru, udzielanej gwarancji, przydatności, obsługi;
  • udzielenie końcowemu odbiorcy niezbędnej ilości czasu do podjęcia decyzji;
  • uprzejme zachowanie, wykluczające jakąkolwiek formę wywierania nacisku na odbiorcę końcowego, jeżeli oferowany towar w chwili obecnej nie odpowiada zapotrzebowaniu klienta.

28. Dystrybutor potwierdza, że poznał wszystkie warunki niniejszej Umowy, „Przepisy Dystrybutora" i „Kodeks Etyczny", stanowiących podstawę moralną i prawną stosunków między Dystrybutorem i Vision oraz, że zostały przez niego przeczytane i zrozumiane. Wszelkie warunki, zlecenia i gwarancje dodatkowe są ważne wyłącznie w przypadku specjalnego pisemnego porozumienia. Ustępy niniejszej Umowy, „Przewodnik Dystrybutora" i „Kodeks Etyczny" stanowią łącznie podstawę Umowy między Vision i Dystrybutorem. Umowa ma status pierwszeństwa oraz najwyższą moc prawną w wypadkach, kiedy treść Umowy, „Przewodnika Dystrybutora" i „Kodeksu Etycznego" nie jest interpretowana jednoznacznie lub, jeżeli interpretacja tych dokumentów powoduje powstawanie sprzeczności.

29. Wszelkie spory i nieporozumienia, powstałe na tle stosowania niniejszej Umowy, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia ich drogą polubowną zostaną przekazane do wiadomości odpowiednich instytucji prawnych, przestrzegając przepisów, obowiązujących w miejscu prowadzenia działalności Dystrybutora.