Czym zajmuje się dyrektor ds. marketingu?

Postać Dyrektora ds. Marketingu (CMO) jest w firmach niezwykle istotna. Mówimy o stanowisku kierowniczym, które coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w schemacie organizacyjnym, zwłaszcza że marketing cyfrowy przeobraził dużą część procesów w firmach. W tej linii, aspiracje wielu specjalistów marketingu jest stać się dyrektorem marketingu firmy, zarządzanie i koordynowanie strategii marketingowej firmy.
W tym artykule wyjaśnimy, czym jest Chief Marketing Officer, jakie są jego funkcje i jakie cechy musi posiadać profesjonalista w dziedzinie marketingu, aby móc zajmować to stanowisko.

Kim jest Dyrektor Marketingu?

Dyrektor ds. marketingu to stanowisko kierownicze odpowiedzialne za planowanie marketingowe oraz wszystkie działania i funkcje działu marketingu w przedsiębiorstwie. Średnie i duże firmy zazwyczaj zawsze mają Dyrektora Marketingu, który czasami może być Dyrektorem Marketingu i Sprzedaży lub Dyrektorem Marketingu i Reklamy, w zależności od funkcji, jakie pełni ich dział i wielkości organizacji. Jego lub rola jest bardzo istotna w ogólnej strategii firmy. Nie działa on całkowicie samodzielnie, ale musi być powiązany z pozostałymi działami, zwłaszcza z działem sprzedaży.

Funkcje Dyrektora ds. Marketingu.

1. Opracowanie strategii marketingowej.
Szef Marketingu jest przede wszystkim odpowiedzialny za tworzenie strategii marketingowej i planu marketingowego firmy. Wiąże się to z określeniem celów marketingowych, w koordynacji z planem sprzedaży, tak aby firma mogła dotrzeć do grupy docelowej, osiągnąć widoczność i rentowność.
Wszystkie firmy muszą mieć Plan Marketingowy, który określa ramy czasowe, budżet, dostępne zasoby i działania, które należy podjąć, aby osiągnąć cele. Oznacza to zwrócenie szczególnej uwagi na różne obszary Digital Marketingu, w których będą różne osoby odpowiedzialne (zewnętrzne lub wewnętrzne) za osiągnięcie określonego poziomu sprzedaży.

2. Kierowanie działem marketingu.
Dyrektor Marketingu jest również osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem marketingowym. Osoba ta musi być menedżerem o dużych zdolnościach przywódczych i komunikacyjnych, ponieważ musi koordynować i kierować ludźmi, którzy będą wykonywać różne funkcje w ramach działu. CMO musi zatem posiadać dogłębną wiedzę na temat wewnętrznych procesów firmy i przekazywać wartości organizacji, a jednocześnie promować talenty ludzkie w swoim zespole, aby osiągnąć proponowane cele.

3. Badania rynku.
Kolejną z funkcji Szefa Marketingu jest analiza i znajomość rynku. Aby wdrożyć jakikolwiek Plan Sprzedaży, należy najpierw przeprowadzić dobrą segmentację rynku i zdefiniować potencjalnego klienta, tak aby można było opracować komunikaty skierowane do tej grupy odbiorców i umożliwiające nawiązanie kontaktu z buyer-persona lub idealnym nabywcą. Badania rynku w obszarze marketingu to także znajomość konkurencji i prowadzonych przez nią działań, a także wiedza o innowacjach, nowych narzędziach czy technikach, które mogą być przydatne w dotarciu do grupy docelowej.

4. Zarządzanie budżetem marketingowym.
Plan marketingowy zawsze zawiera określony budżet na dany okres czasu. Dyrektor ds. marketingu będzie osobą odpowiedzialną za zarządzanie tym budżetem, za wybór obszarów, na które należy przeznaczyć dostępne środki i za ich inwestowanie.
Sposób zarządzania budżetem marketingowym musi być zgodny z celami marketingowymi, gdyż celem jest maksymalizacja rentowności prowadzonych działań. W tym celu, konieczne jest, aby CMO ma dobrą znajomość dostępnych zasobów i jest poinformowany o różnych narzędzi marketingowych dostępnych do osiągnięcia celów.

5. Analiza wyników.
Osoba odpowiedzialna za dział marketingu musi być również osobą odpowiedzialną za analizę wyników. W tym celu wskaźniki efektywności niezbędne do oceny, czy działania marketingowe są realizowane prawidłowo i czy przynoszą oczekiwane rezultaty. Analityka wyników marketingowych jest dziś znacznie dokładniejsza, dzięki temu, że Internet pozwala na śledzenie i rejestrowanie działań naszych klientów na stronie, co pozwala mieć szerszą, bardziej szczegółową i kompletną wiedzę na temat skuteczności działań marketingowych.

Cechy niezbędne do pełnienia funkcji Dyrektora Marketingu.

Chief Marketing Officer musi zatem posiadać specyficzne cechy, aby zajmować tak odpowiedzialne stanowisko w strukturze organizacyjnej. Musi to być osoba o dużych zdolnościach analitycznych, ponieważ dzięki danym wiemy, czy strategia marketingowa przynosi efekty i czy cele są realizowane. Ta wizja skoncentrowana na wynikach musi przekładać się na ciągłe uczenie się i doskonalenie.
Musi to być również osoba o dużych zdolnościach komunikacyjnych, która potrafi kierować i koordynować zespołami o różnych specjalnościach, jednocześnie utrzymując kontakt z innymi działami w firmie.
Nie wolno nam zapominać o znaczeniu szkolenia biznesowego dla wszystkich menedżerów ds. marketingu, ponieważ muszą oni specjalizować się w marketingu i posiadać rozległą wiedzę w zakresie zarządzania strategią marketingową i kontrolą budżetową.